ព័ត៍មានថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស ព័ត៌មានទីស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ

អាគារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

អ៊ីម៉ែល៖ cpp.takeo@gmail.com || គេហទំព័រ៖ www.takeo.org.kh || ហ្វេសប៊ុក៖ facebook.com/cpp.takeo || facebook.com/takeoyouth